สินค้าอื่นๆ

สละลอยแก้ว

35 บาท/ชิ้น

นครศรีธรรมราช

สละสุมาลี

80 บาท/กิโลกรัม

นครศรีธรรมราช