สินค้าอื่นๆ

ไผ่ซางเงิน

30 บาท/ต้น

ลำปาง

ไผ่ซางหม่น

35 บาท/ต้น

ลำปาง

ต้นกล้าไฟ่ซางหม่น

40 บาท/กรัม

ลำปาง